Miło nam poinformować, że nasza firma, realizuje projekty współfinansowane ze środków dotacji Unii Europejskiej:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur
Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja
Poddziałanie 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP
Tytuł projektu: Zwiększenie udziału TIK w zakresie zarządzania, projektowania i komunikacji w firmie KROZMET
Cel główny projektu: wdrożenie w firmie Krozmet s.c. kompletnego Zintegrowanego Systemu Informatycznego Graffiti.ERP wraz z zakupem niezbędnego sprzętu komputerowego i oprogramowania

Wartość projektu: 904 890,09 zł
Dofinansowanie: 476 472,16 zł

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Adaptacja budynku biurowo-socjalnego” mająca na celu Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich poprzez adaptację budynku w firmie Krozmet s.c. na cele biurowo-socjalne, co przyczyni się do zwiększenia dochodu firmy oraz zwiększenia zatrudnienia o 3,5 etatu.

współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Południowa Warmia.

Tytuł projektu: Wzrost innowacyjności firmy Krozmet s.c. poprzez wdrożenie rekomendacji zawartych w Strategii Wzornicze

Cel projektu: Celem projektu jest rozwój produktów/usług firmy w oparciu o nowoczesny design celem zwiększenia przychodów firmy ze sprzedaży nowych (wózek do bel) oraz ulepszonych wzorniczo produktów i usług.

Oczekiwane efekty projektu:

  1. Zwiększenie przychodów firmy ze sprzedaży nowych oraz ulepszonych wzorniczo produktów i usług.
  2. Zwiększenie udziału firmy w rynku maszyn rolniczych oraz rynku transportu technologicznego – na rynku polskim i na rynkach zagranicznych.
  3. Zaprojektowanie i wprowadzenie na rynek nowego dla firmy urządzenia – wózka do bel.
  4. Poprawa cech jakościowych produktów: pozostałych maszyn rolniczych (8 szt. łącznie) i urządzeń do transportu technologicznego, które będą odpowiadały potrzebom Klientów.
  5. Uspójniona komunikacja oparta na wartościach firmy (zarówno ta wewnętrzna, jak i zewnętrzna).
  6. Unowocześnienie parku maszynowego w firmie.
  7. Opracowana strategia marketingowa (na rynek polski i na rynki zagraniczne) na lata 2021-2023.
  8. Wzrost zatrudnienia w firmie – o min. 2 etaty.

Wartość projektu: 5 412 000.00 PLN
Środki wspólnotowe 3 000 000.00 PLN

Program Operacyjny: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020
Oś Priorytetowa: I – Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy
Współfinansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Numer umowy o dofinansowanie: POPW.01.05.00-28-0098/20
Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla Krozmet s.c. Dawid Dąbrowski, Przemysław Agaszewski, Jarosław Trusiak
Okres realizacji: 01/07/2020 – 30/09/2020
Beneficjent: Krozmet s.c. Dawid Dąbrowski, Przemysław Agaszewski, Jarosław Trusiak
Cel główny projektu: wsparcie w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowanym, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Wartość projektu: 197 212.86 PLN
Środki wspólnotowe: 197 212.86 PLN

Produkcja kabiny dezynfekcyjnej odpowiedzią firmy Krozmet s.c. na epidemię COVID-19

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: 1 – „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur”
Działanie 1.3 – „Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)”
Poddziałania 1.3.5 – „Usługi dla MŚP”
Współfinansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Numer umowy o dofinansowanie: RPWM.01.03.05-28-0315/20-00
Okres realizacji: 06/05/2021 – 24/11/2021
Beneficjent: Krozmet s.c. Dawid Dąbrowski, Przemysław Agaszewski, Jarosław Trusiak
Cel główny projektu: produkcja kabiny dezynfekcyjnej jako wyrobu służącego zwalczaniu pandemii COVID-19.

Wartość projektu: 1 212 288,00 PLN
Środki wspólnotowe: 748 070,40 PLN